სტატია საქართველოს სასკოლო სახელმძღვანელოებში გენდერული საკიტხების ასახვისა და გენდერული სოციალიზაციის განვიტარების მოდელზე გამოქვეყნდა ჯურნალში "Journal for Multicultural Education". სტატია შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JME-05-2022-0065/full/html